ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ CITY PLAZA