Π.Δ. 19.02.1975 – ΦΕΚ 53/Δ/ 1975 – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.