ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 1939