ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΕ «ΚΡΙΣΗ»: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ